Ibigay Ang inyong reaksyon tungkol sa tekstong TIMAWA (ni Agustin Fabian) at iugnay ito sa iyong mga pananaw sa Buhay. (Patalata pa rin).

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Pangalan

Sagot