Hinimok si Rizal ni Gobernador Heneral Emilio Terrero na lisanin ang bansa upang makaiwas siya at ang kaniyang pamilya sa pagmamalupit ng mga makapangyarihang prayle. Ipinahihiwatig lamang nito na

A. ang mga Espanyol sa panahon na naisulat ang akda ang may kontrol sa pamamalakad ng bansa

B. ang pamilya ni Rizal ay nakaramdam ng panganib sabpanahon ng pagkakasulat ng nobela

C. ang Pilipinas ay pinamumunuan ng Gobernador Heneral na direktang nagpapatupad ng batas mula sa Hari ng Espanya

D. lahat ng nabanggit ay totoo​

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit ay totoo.

  Ang paghimok ni Gobernador Heneral Emilio Terrero kay Rizal na lisanin ang bansa ay nagpapakita ng mga sumusunod:

  A. Ang mga Espanyol sa panahon na naisulat ang akda ang may kontrol sa pamamalakad ng bansa - Ipinapakita ito dahil ang gobernador heneral ay kinatawan ng mga Espanyol at may kapangyarihang pumili ng mga desisyon para sa bansa.

  B. Ang pamilya ni Rizal ay nakaramdam ng panganib sa panahon ng pagkakasulat ng nobela - Ito ay ipinapakita dahil ang pamilya ni Rizal ay nasa peligro dahil sa pagsulat niya ng mga akdang nagpapahayag ng kritisismo sa mga makapangyarihang prayle at sa pamamalakad ng mga Espanyol.

  C. Ang Pilipinas ay pinamumunuan ng Gobernador Heneral na direktang nagpapatupad ng batas mula sa Hari ng Espanya - Ipinapakita ito dahil ang gobernador heneral ang pinuno ng Pilipinas na nagpapatupad ng mga batas at direktiba ng Hari ng Espanya.

  Kaya't sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang kasagutan, maaaring maintindihan ng mambabasa na lahat ng nabanggit ay totoo batay sa konteksto ng tanong.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot

Pangalan

Sagot