Independent Activity 2vni horonidae pa om voor pnb ob

Punan ang patlang ng nawawalang numero. op bilo prilion gnone Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol. A

1.13 6

13

2.5 76

Tomxon you 1279 Xenon

3.135

Sem

24

4.688

5.623

9

6

foon 10 tagab oz bltoqploxoom pro

pro ofiiba pribliom proma byl

6

Isagawa

anong novi prenia priorbiili na pa Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong.

1. Ang 136 ay mas marami sa

137

125

poilogranilce pOA 8

136 or gas gnitomub prelomil priod ne

2. Ang 286 ay mas kaunti sa

435

225

3. Ang 900+80+ 6 ay equal lamang sa

236

Sonoriol otilne pribile

986

4. Mas kaunti ang

890

kaysa 289,

980

290

5. Mas marami ang

190

309

OITAMBRIAM

431

432

kaysa 431.

430

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong ay:

  1. Ang 136 ay mas marami sa 125.
  2. Ang 286 ay mas kaunti sa 435.
  3. Ang 900+80+6 ay equal lamang sa 986.
  4. Mas kaunti ang 890 kaysa 289.
  5. Mas marami ang 190 kaysa 431.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. To solve this exercise, you need to identify the missing numbers in each set of numbers given. Then, compare the numbers using the relation symbol provided. Here's how you can solve each part:

  1. The missing number is between 1 and 13. Since it is not clear which number is missing, we cannot make a comparison.

  2. The missing number is between 5 and 76. Once again, it is not clear which number is missing, so no comparison can be made.

  3. The missing number is between 24 and 135. The relation symbol is not provided, so no comparison can be made.

  4. The missing number is between 688 and 5.623. The relation symbol is not provided, so no comparison can be made.

  5. The missing number is between 9 and 6. The relation symbol is not provided, so no comparison can be made.

  6. The missing number is between 10 and 6. The relation symbol is not provided, so no comparison can be made.

  Moving on to the next part:

  1. The number 136 is greater than which of the following numbers?

  - 137: 136 < 137, so 136 is not greater.
  - 125: 136 > 125, so 136 is greater.
  - 8: 136 > 8, so 136 is greater.
  - No other numbers are provided, so we cannot make a comparison.

  2. The number 286 is less than which of the following numbers?

  - 435: 286 < 435, so 286 is less.
  - 225: 286 > 225, so 286 is not less.
  - No other numbers are provided, so we cannot make a comparison.

  3. The sum of 900, 80, and 6 is equal to what number?

  - 236: The sum of 900, 80, and 6 is equal to 986, not 236.
  - Sonoriol is an unclear word, so no comparison can be made.

  4. Which number is less?

  - 890 or 289: 890 > 289, so 289 is less.
  - 980: 980 > 289, so 289 is less.
  - 290: 290 > 289, so 289 is less.

  5. Which number is greater?

  - 190 or 309: 190 < 309, so 309 is greater.
  - OITAMBRIAM is an unclear word, so no comparison can be made.
  - 431 or 432: 431 < 432, so 432 is greater.
  - 430: 430 < 431, so 431 is greater.

  Based on the given options, you can choose the correct answers and solve the exercise accordingly.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot
 3. 1. Ang 136 ay mas marami sa 135.

  2. Ang 286 ay mas kaunti sa 435.

  3. Ang 900+80+6 ay equal lamang sa 986.

  4. Mas kaunti ang 289 kaysa 890.

  5. Mas marami ang 431 kaysa 430.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot

Pangalan

Sagot